English | Türkçe
Ürün Hizmetleri

* GÜRÜLTÜ EMİSYONU VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

 • Çevresel Gürültü – Titreşim Ölçümleri ve Raporlanması
 • Gürültü Frekans Analizleri
 • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri


 

* PASLANMAZ ÇELİK METAL BACALARDA CE MARKALAMA
* PERİYODİK  KONTROL HİZMETLERİ

İşyerlerinde sıkça bulunan ve gerek sık kaza ve zarar verme riskleri yüksek olan buhar kazanı, kompresör, kalorifer kazanı gibi basınçlı kaplar, asansör, vinç, forklift, kule ve mobil vinç gibi kaldırma araçları ile elektrik topraklama, paratoner tesisatı ölçüm ve kontrolleri belirli periyotlarla yapılmalıdır.

Basınçlı kaplar, topraklama, paratoner ölçümleri ve kontrolleri yasal olarak yılda bir kez, kaldırma araçları kontrolleri ise üç ayda bir yapılmalıdır.

Bu kontrollerin yapılmasındaki ihmaller neticesinde ne yazık ki çok ciddi kazalar meydana gelmekte ve çok büyük maddi-manevi kayıplar yaşanmaktadır.

Daha önce kullanılarak tekrar devreye alınan veya yeni alınan bir cihazın tekrar devreye alınmadan önce periyodik kontrollerinin yaptırılması tüzük gereği zorunludur.

Firmaların bünyesindeki mühendisler, sürekli işletme körlüğü yaşayabileceklerinden, firmalardaki periyodik kontrollerin bünyesindeki mühendislerce yapılması kesinlikle sakıncalıdır. Bu şekilde yapılan kontroller ve raporları iş müfettişleri tarafından kabul edilmemektedir.Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolleri:

· Sıcak su kazanı
· Buhar kazanı
· Kızgın yağ kazanı
· Kompresör ve Hava tankları
· Hidrofor ve Kondens tankları
· Basınçlı tüpler

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri:

· Asansörler
· Forkliftler
· Vinç ve Ceraskallar
· Kule Vinç ve Mobil Vinçler
· Hidrolik Liftler ve Kaldırıcılar
· Teleski ve Telesiyej
· Araç kaldırma lifti
· Diğer kaldırma ve iletme makineleri

Elektrik Tesisatının Periyodik kontrolleri :
 
·  Kuvvetli akım tesisatının ölçüm ve kontrolleri
·  Aydınlatma tesisatının ölçüm ve kontrolleri
·  Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri
·  Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri
·  Gövde koruma topraklaması
·  Statik elektrik yük giderilmesinin kontrolü
·  Pano ve işletme topraklaması
·  Patlayıcı ortam elektrik tesisatının kontrolü

* RİSK ANALİZİ (DEĞERLENDİRMESİ)

Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesini ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreçtir.

İş verenler,

·         iş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk  değerlendirmesi yapmak;
·         Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve gerektiğinde koruyucu donanım kullanılmasına karar vermek;
·         İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmek, gerekli bakımlarını yaptırmak, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmak, operatör ve bakımcıları eğitmek;
·         İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlemek, eğitim ve bilgi vermek,   gerekli her türlü önlemi almak, acil durum organizasyonlarını yapmak, araç ve gereçleri sağlamak durumundadır.

Risk Değerlendirme Basamakları:

1-Tehlikelerin Belirlenmesi
2-Risklerin Değerlendirilmesi
3-Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi
4-Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması
5-İzleme ve Tekrar Gözden Geçirme

Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi ( risk analizi ) kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

İş hayatında riskler;
 • İş yerlerinde yapılan işlerden,
 • Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
 • Kullanılan maddelerden,
 • Her türlü makine ve donanımlardan,
 • İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
 • İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
 • Çevre koşullarından,
 • Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.
Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları ;
 • Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
 • Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
 • Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
 • İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
 • Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
 • Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini

olarak sıralanabilir.

ICAS, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır.
  
Risk kaynaklarının gruplandırılması:

İşyeri risk kaynakları aşağıda belirtilen başlıklar altında gruplandırılabilir.

1.      Yapılan işler ya da yürütülen faaliyetlere göre;
2.      Süreçlere göre;
3.      Kullanılan maddelere göre;
4.      İş ekipmanlarına göre;
5.      Çalışanlara göre;
6.      Organizasyonlara göre;
7.      İş çevresine göre;

İşyerlerinde risk değerlendirme çalışmaları;

- İşe başlama aşamasında,
- İşyerinde bir değişiklik olması durumunda,
- İş kazası, meslek hastalığı veya bir olay sonrasında,
- Düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Risk Değerlendirmesi Yapmanın Faydaları:

Risk Değerlendirmesi faaliyetleri işverene aşağıdaki konularda fayda sağlar.
-  Tehlikelerin tanınması,
-  Risklerin önceden belirlenmesi,
-  Çalışanlar için güvenli ortam tesisi,
-  Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
-  Kalite ve Verim artışı sağlanması,
-  Uluslar arası saygınlık,
-  Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma,
-  Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı

 
* ÖN İNCELEME

CE Uygunluk Değerlendirme hizmetleri sürecinde en sık karşılaşılan problemlerden biri, uygunsuz ürünün uyumlaştırılması esnasında kaybedilen işgücü, zaman ve ekonomik giderlerdir. Bu nedenle ürün ve ilgili dokümanlar, test ve tip incelemesine tabi tutulmadan önce, ilgili yönetmelik ve harmonize standartlara uygunluk yönünden ne kadar ilerideyse, karşılaşılan sıkıntı o kadar az olacaktır.

Bu noktada ICAS, CE Tip İnceleme konusunda birçok direktif ve standart kapsamında projelere katılmış deneyimli ve uzman mühendisleriyle ürün için ön inceleme yapıp, imalatçıya sunduğu raporlarla ekstra yük, maliyet ve zaman kaybı problemlerinden üreticiyi kurtarmaktadır.
 


* TASARIM DOĞRULAMA

Ürün belgelendirme aşamasında, imalatçıya ekstra maliyet, zaman ve iş kaybı getiren faktörlerin başında ilgili yönetmelik ve standartların gereksinimlerini karşılamayan ürün tasarımları gelmektedir. Bu nedenle uygunluk değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında karşılaşılan bir uyumsuzluk nedeniyle, ürünün modifikasyonuna, tasarımının değiştirilmesine, bütün bunların yanında uyumlaştırmanın ardından yeniden test (re-test) sürecine ve bunun getirdiği bedellere katlanılma durumu ile karşılaşılabilmektedir.

ICAS, uygunluk değerlendirme sürecine başlamadan evvel, uzman ve deneyimli mühendis kadrosu aracılığıyla, ürünü, ilgili normlara göre değerlendirerek, teknik rehberlik sunmakta, teknik tavsiyelerde bulunarak imalatçıyı re-test bedelinden, iş ve zaman kaybından kurtarmada önemli rol üstlenmektedir.

 
* TEKNİK DOSYA İNCELEME

CE Uygunluk Değerlendirme sürecinde, imalatçı ürünlere CE işaretini iliştirirken, elindeki vesikası, ürününü kapsayan direktiflere uyumlu olarak hazırlamış olduğu Teknik Dosyadır. Eksiksiz ve kusursuz bir teknik dosya, üreticinin Avrupa Pazarı’na ulaştıran pasaportu ve güç kaynağıdır.ICAS, ürünü kapsayan direktifin istediği Teknik Dosyayı tam olarak elde etmeniz için size teknik rehberlik noktasında tavsiyeler sunacak deneyimli ve profesyonel uzmanlarıyla hizmetler vermektedir.


* TEKNİK DÖKÜMANTASYON UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

Ürün Belgelendirme yelpazesi altında bulunan CE İşaretlemesi başta olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslar arası sertifikasyon süreçlerinde, ürünlerin belgelendirilmesinde temel referans, uygunluk değerlendirme esnasında hazırlanan teknik dökümanlardır. Bu dökümanların ilgili yönetmelik ve standartları karşılaması ve bunlara uyumu neticesinde belgelendirme gerçekleşebilir.

ICAS,
ürününüze ait teknik dökümantasyonu inceleyip, uygunluğunu değerlendirerek, imalatçıya sunduğu raporlarla bu zor sürecin aşılmasında ve üreticinin yabancısı olduğu gereksinimlerin karşılanması noktasında ciddi değer katarak, zaman ve maliyet yönünden büyük kazanımlar elde edilmesini sağlayacak kalifikasyona sahiptir.

 
* ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİ

ICAS, 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Alçak Gerilim Yönetmeliği’ne, uygun olarak test faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
 
Elektriksel Güvenlik Testleri Kapsamında Gerçekleştirdiğimiz Testler 

• Etiket Dayanıklılığı
• Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi
• Giriş Gücü ve Akımı
• Isınma
• Kaçak Akım
• Elektrik Dayanımı
• Neme dayanıklılık
• Olağandışı Çalışma testi
• Yapısal test
• Deşarj Testi
• Çekme Testi
• Topraklama
• İzolasyon
• Kızaran Tel testi
• Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Testi
 
Test Standartları

EN 60335-1 : Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 : Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 : Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
EN 61010-1: Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri - Bölüm 1: Genel Özellikler
EN 60204-1 : Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar
EN 60034-1  : Döner elektrik makinaları - Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans
EN 60601-1 : Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları
 
 
* GAZ YAKAN CİHAZLAR GÜVENLİK TESTLERİ

ICAS, 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamında Gaz Yakan Cihazların Tip Testlerini gerçekleştirme noktasında özellikle Endüstriyel Tip ve Ev Tipi Gazlı Cihazların CE Uygunluk Değerlendirilmesi konusunda, imalatçılara aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 

AT Tip İncelemesi Testleri

- Güç Tayini
- Sızdırmazlık Testi
- Sıcaklık Testleri
- Sınır Gazları ile Testler (Ateşleme, Alev Kararlılığı ve Çapraz Ateşleme)
- Rüzgarın Etkisi ve Baca Basması Testleri
- Alev Denetleme ve Ateşleme Tertibatı Testleri
- Yanma Ürünleri Analizi
- Enerjinin Rasyonel Kullanımı Testleri
 

* HİDROSTATİK TESTLERE NEZARET* MEKANİK TESTLERE NEZARET

 

 


Alt Başlıklar
Haberler
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC
Yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006_42_EC.

95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler
95_16_EC Asansör Yönetmeliği'ndeki Değişiklikler.

Paslanmaz Çelik Metal Bacalarda CE Markalama
Tek Ve Çift Cidarlı Metal Bacalarda EN Standartları Uyarınca CE Markalama Hizmeti.

Endüstriyel Mutfak Cihazlarında Tasarım & Ar-Ge
Ar-Ge & Test – Belgelendirme Tecrübeli Mühendislerin Rehberliğinde; Tasarım & Ar-ge Danışmanlığı ve Mühendislik Desteği.

Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti
Brezilya İthalat Ve İhracatlarında Gözetim Hizmeti.

KAYGILANACAK KADAR VAKİT YOK!
Genç Makine Mühendislerine Ve Adaylarına Güncel Tavsiyeler....

Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri
Libya İhracatları Öncesi Gözetim Faaliyetleri.

Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık
Çin İthalat Ve İhracatları İçin Gözetim'e Başladık.

Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu
Makine Yönetmeliği Harmonize Standartlar Revizyonu.

Mail List
Maillistemize üye olarak firmamız hakkında son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.